วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2555

วันแม่






ภาพน่ารักๆ









วันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2555








กิจกรรมบัณฑิตน้อย

วันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553


วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2553

สื่อสำหรับเด็กปฐมวัย

ภาพตัดต่อ
ภาพตัดต่อ
หนังสือป๊อปอั๊พ 1-10








วันอังคารที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2553

โครงการพัฒนาศักยภาพพ่อแม่ ผู้ปกครองชั้นอนุบาล

ผอ.สมศักดิ์ ผลากิจกล่าวเปิดพิธี
ท่านรองสุเมธ ศรีศักดิ์
คุณแม่น้องแป้งแนะนำการเลี้ยงดูลูก
ผู้ปกครองนักเรียนจ๊า
กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว..............
ภูเขาสดใส................. ดิฉันวาด.......สวยไหมค่ะ
ฐาน ศิลปะ ภาษา และการสื่อสาร
ฐาน ภูมิปัญญาท้องถิ่น สานปลาตะเพียน
ฐาน ออกกำลังกาย
ฐาน หนังสือนิทานอย่าง่าย
















อบรมโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่คู่สังสมไทย จ.พังงา